Algemene Voorwaarden

 

Verwerkersovereenkomst Versie 1 mei 2018


E.Wolthuis, statutair gevestigd te Assendelft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33272536, hierbij vertegenwoordigd door ewald wolthuis (hierna: E.Wolthuis), en MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker), hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”, overwegende dat: E.Wolthuis beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen); E.Wolthuis gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die E.Wolthuis kan gebruiken om zijn producten te verkopen; Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt; E.Wolthuis door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker; waarbij E.Wolthuis het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst van 2011-0213 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst); Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt; Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen; Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp; E.Wolthuis aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp; waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld; waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG. komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking 1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van E.Wolthuis persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. E.Wolthuis zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens. 1.3. De in opdracht van E.Wolthuis te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van E.Wolthuis en/of de betreffende betrokkenen. 1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal E.Wolthuis ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. E.Wolthuis vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.
Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid 2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving. 2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van E.Wolthuis en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van E.Wolthuis. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door E.Wolthuis, verwerkingen voor doeleinden die niet door E.Wolthuis aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij E.Wolthuis. 2.4. E.Wolthuis staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker 3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol. 3.2. Verwerker zal E.Wolthuis, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst. 3.3. Verwerker zal E.Wolthuis in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van E.Wolthuis in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving. 3.4. Verwerker zal E.Wolthuis de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. 3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens 4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp. 4.2. Verwerker zal E.Wolthuis, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.
Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers 5.1. E.Wolthuis verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. De door E.Wolthuis verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers. 5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. E.Wolthuis zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst met subverwerkers. Indien E.Wolthuis, redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden. 5.3. Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens E.Wolthuis aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.
Artikel 6. Beveiliging 6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. E.Wolthuis stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 7. Meldplicht datalekken 7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om E.Wolthuis daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan E.Wolthuis beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 7.2. E.Wolthuis zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. 7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek; wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; wat de (voorgestelde) oplossing is; contactgegevens voor de opvolging van de melding; wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, E.Wolthuis, toezichthouder).
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan E.Wolthuis. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal E.Wolthuis de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.
Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van E.Wolthuis ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover E.Wolthuis uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 10. Audit 10.1. E.Wolthuis heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. 10.2. De kosten van de audit worden door E.Wolthuis gedragen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid 11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die door E.Wolthuis is voldaan. 11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat E.Wolthuis de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door E.Wolthuis vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat E.Wolthuis bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van E.Wolthuis als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten. 11.4. Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn. 11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Verwerker.
Artikel 12. Duur en beëindiging 12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van E.Wolthuis. 12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking. 12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan E.Wolthuis toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van E.Wolthuis nog twee maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat E.Wolthuis hiertoe toegang heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van E.Wolthuis en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. 12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. 13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door E.Wolthuis en MyOnlineStore op 2018-05-09

 

Verzending:
 

Producten die als basispakket door PostNL worden verzonden kosten 6,95 euro.Versturen via DHL is ook mogelijk!

Een pakketje verzekerd opsturen kost 8,75 euro.

Combineer meerdere producten en bespaar op verzendkosten! Naar het buitenland versturen gelden andere verzendtarieven!

Verzenden is op eigen risico. Goedkopeautoradio is niet verantwoordelijk voor beschadigde of niet aangekomen pakketjes.

Na ontvangst van betaling worden de producten zorgvuldig ingepakt en (Basis pakket of briefpost) verzonden binnen 2 werkdagen. Ophalen is ook mogelijk!

Betaling:

De betaling kan gemaakt worden via een bankoverschrijving of Iban & Bic.
De betaling dient binnen 4 dagen te worden voldaan, daarna vervalt de order.
Mocht je zelf onverhoopt van je bestelling af willen zien, laat dat alsjeblieft zo snel mogelijk weten.

 

Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan goedkopeautoradio.nl of de adverteerder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.

 

1. Algemeen. 1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor tot stand te komen overeenkomsten, tussen opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer goedkopeautoradio.nl, gevestigd te (1567JG) Assendelft aan de Triatlon 16, nader te noemen Opdrachtnemer. Op deze overeenkomsten, op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Opdrachtnemer expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst. 2.1. Iedere door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. 2.2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken, dan wel via het internet via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend .2.3. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten zonder gelijktijdige aanwezigheid van beide partijen, zoals door middel van Internet, fax, telefoon, post of een andere communicatietechniek, nader te noemen ‘consumentenkoop op afstand’, geldt dat Opdrachtnemer een bevestiging aan de consument zal verzenden.

3. Zichttermijn. 3.1. In geval van ‘consumentenkoop op afstand’ geldt een zichttermijn van zeven werkdagen, waarbinnen de consument de overeenkomst eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd in gevallen van audio-,video-opnamen en computerapparatuur, waarvan de verzegeling is verbroken, uitgezonderd indien er sprake is van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en uitgezonderd indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen. 3.2. Binnen deze zichttermijn kan de consument, zonder opgave van reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig en in originele verpakking, op rekening van de consument, aan Opdrachtnemer worden geretourneerd.

4. Prijzen. 4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4.2. Levering geschiedt af magazijn, showroom, of onder rembours tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening worden gebracht. 4.3. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is Opdrachtnemer bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal geschieden.

5. Betaling. 5.1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn, showroom of onder rembours en/of bij levering van de overeengekomen dienst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 5.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Opdrachtnemer van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op het tarief der Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van euro 150,00, beide exclusief omzetbelasting.

 

6. Medewerking. 6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, kan Opdrachtnemer voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door Opdrachtnemer gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden. 6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Opdrachtnemer de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

7. Levertijden. 7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Opdrachtnemer en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht. 7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Opdrachtnemer, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.7.3. Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na’ consumentenkoop op afstand’, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige (schade)vergoeding, tenzij partijen over levertijd en/of over schadevergoeding een andere afspraak hebben gemaakt.

8. Eigendom. 8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan. 8.2. Opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 8.3. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Opdrachtnemer, -waarvan de laatste bij aangetekend schrijven-, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen, is Opdrachtnemer bevoegd de betreffende goederen te verkopen en om het door opdrachtgever verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

9. Garantie. 9.1. Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Opdrachtnemer daarbij bemiddelen, bijvoorbeeld door de apparatuur namens en voor risico van opdrachtgever te verzenden naar de fabrikant of de importeur. Bij stilzwijgen in het kader van de overeenkomst omtrent garantie zal Opdrachtnemer gedurende een periode van twee maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Opdrachtnemer aanlevert. Artikel 7:21 B.W. wordt uitgesloten. 9.2. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of importeur garantie wordt verstrekt, in welke geval Opdrachtnemer voor opdrachtgever zo nodig eveneens zal bemiddelen. 9.3. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie. 9.4. Opdrachtnemer geeft drie maanden garantie op verrichte reparaties. Op schoonmaak -c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water-of vochtschade, wordt geen garantie gegeven. 9.5. Bij terugkeer van de klachten binnen drie maanden na reparatie worden alleen de onderdelen, die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht. Blijkt echter de oorzaak van de klacht een andere, dan zal de reparatie aan opdrachtgever worden berekend. 9.6. Onderhoud, wijziging of reparatie van door Opdrachtnemer geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Opdrachtnemer is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen. 9.7. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Opdrachtnemer, dan wel de programmatuur gebruikt in een verwerkingseenheid die qua samenstelling of qua uitvoering is gewijzigd ten opzichte van de situatie waarin het gebruiksrecht is verstrekt, tenzij met betrekking tot het gebruik na deze wijziging(en) Opdrachtnemer schriftelijk haar toestemming heeft gegeven. 9.8. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Opdrachtnemer. 9.9. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie. 9.10. Tenzij expliciet anders is overeengekomen wordt garantie op eerder gebruikte zaken zoals demonstratiemodellen nadrukkelijk uitgesloten. 9.11. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever met Opdrachtnemer een verlengde garantietermijn overeenkomen.

10. Aansprakelijkheid. 10.1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot letselschade, aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling. 10.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 9 omschreven aanvaardt Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. 10.3. Met name aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor handelen dan wel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich heeft bediend, dan wel van die waarvoor zij anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn. 10.4. Met name aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het zogenaamde vrijschakelen van dvd-, tv- en andere beeldschermen, waardoor het voor de bestuurder van het motorvoertuig mogelijk is geworden om het scherm te bekijken. 10.5. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever is bedongen terzake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan en in alle andere gevallen waarin aansprakelijkheid nochtans wordt vastgesteld het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, verhoogd met het eigen risico dat Opdrachtnemer terzake heeft aangegaan. 10.6. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever niet, binnen 48 uur na aflevering voor wat betreft zichtbare gebreken en voor overige schade niet binnen veertien dagen na ontdekking, Opdrachtnemer schriftelijk van schade in kennis heeft gesteld. Schadevergoeding vervalt eveneens in geval van leveringen nadat een periode van twaalf maanden is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade en bij reparatie, nadat een periode van drie maanden na de uitvoering van die reparatie is verstreken.

11. Overmacht. 11.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 11.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort. 11.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. 11.4. Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het voldoen door Opdrachtnemer van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende prestaties buiten de schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Opdrachtnemer benodigde goederen, ongeacht het tijdstip van de overmachttoestand en ongeacht de voorzienbaarheid.

12. Ontbinding. 12.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien Opdrachtnemer blijvend in verzuim is en in de gevallen als geregeld in artikel 3 en 7.3 van deze voorwaarden terzake consumentenkoop op afstand. 12.2. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten uit onder andere toerekenbare tekortkoming.

13. Rechtskeuze en geschillen. 13.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de précontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing. 13.2. Alle geschillen, welke tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de précontractuele verhoudingen, de door Opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

September, 1995.

© 2011 - 2020 goedkopeautoradio | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.